Bảng giá dịch vụ
Bảng giá các dịch vụ trên hệ thống.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 1.24xu/1 lượt
1.365Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 1.365Xu/1 lượt 2.015xu/1 lượt
0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 1.24xu/1 lượt
1.68Xu/1 lượt 1.68Xu/1 lượt 1.68Xu/1 lượt 1.68Xu/1 lượt 2.48xu/1 lượt
0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 0.84Xu/1 lượt 1.24xu/1 lượt
1.06722Xu/1 lượt 1.06722Xu/1 lượt 1.06722Xu/1 lượt 1.06722Xu/1 lượt 1.57542xu/1 lượt
1.21275Xu/1 lượt 1.21275Xu/1 lượt 1.21275Xu/1 lượt 1.21275Xu/1 lượt 1.79025xu/1 lượt
2.18295Xu/1 lượt 2.18295Xu/1 lượt 2.18295Xu/1 lượt 2.18295Xu/1 lượt 3.22245xu/1 lượt
3.031875Xu/1 lượt 3.031875Xu/1 lượt 3.031875Xu/1 lượt 3.031875Xu/1 lượt 4.475625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
4.2Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 4.2Xu/1 lượt 6.2xu/1 lượt
3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 7.75xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 62xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 62xu/1 lượt
16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 24.8xu/1 lượt
73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 108.5xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 69.75xu/1 lượt
46.2Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 46.2Xu/1 lượt 68.2xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
14.5166175Xu/1 lượt 14.5166175Xu/1 lượt 14.5166175Xu/1 lượt 14.5166175Xu/1 lượt 21.4292925xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
18.312525Xu/1 lượt 18.312525Xu/1 lượt 18.312525Xu/1 lượt 18.312525Xu/1 lượt 27.032775xu/1 lượt
24.01245Xu/1 lượt 24.01245Xu/1 lượt 24.01245Xu/1 lượt 24.01245Xu/1 lượt 35.44695xu/1 lượt
22.678425Xu/1 lượt 22.678425Xu/1 lượt 22.678425Xu/1 lượt 22.678425Xu/1 lượt 33.477675xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
210Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 210Xu/1 lượt 310xu/1 lượt
157.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 157.5Xu/1 lượt 232.5xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 124xu/1 lượt
105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 155xu/1 lượt
189Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 189Xu/1 lượt 279xu/1 lượt
7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 10.85xu/1 lượt
525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 775xu/1 lượt
315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 465xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 16.275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 124xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 77.5xu/1 lượt
105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 155xu/1 lượt
315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 465xu/1 lượt
63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 93xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 38.75xu/1 lượt
16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 24.8xu/1 lượt
17.85Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 17.85Xu/1 lượt 26.35xu/1 lượt
13.65Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 13.65Xu/1 lượt 20.15xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 62xu/1 lượt
27.89325Xu/1 lượt 27.89325Xu/1 lượt 27.89325Xu/1 lượt 27.89325Xu/1 lượt 41.17575xu/1 lượt
63.063Xu/1 lượt 63.063Xu/1 lượt 63.063Xu/1 lượt 63.063Xu/1 lượt 93.093xu/1 lượt
63.669375Xu/1 lượt 63.669375Xu/1 lượt 63.669375Xu/1 lượt 63.669375Xu/1 lượt 93.988125xu/1 lượt
32.74425Xu/1 lượt 32.74425Xu/1 lượt 32.74425Xu/1 lượt 32.74425Xu/1 lượt 48.33675xu/1 lượt
25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 37.59525xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1860xu/1 lượt
1365Xu/1 lượt 1365Xu/1 lượt 1365Xu/1 lượt 1365Xu/1 lượt 2015xu/1 lượt
1470Xu/1 lượt 1470Xu/1 lượt 1470Xu/1 lượt 1470Xu/1 lượt 2170xu/1 lượt
1819.125Xu/1 lượt 1819.125Xu/1 lượt 1819.125Xu/1 lượt 1819.125Xu/1 lượt 2685.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
19.95Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 19.95Xu/1 lượt 29.45xu/1 lượt
8.4Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 8.4Xu/1 lượt 12.4xu/1 lượt
12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 18.6xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
11.4604875Xu/1 lượt 11.4604875Xu/1 lượt 11.4604875Xu/1 lượt 11.4604875Xu/1 lượt 16.9178625xu/1 lượt
19.1008125Xu/1 lượt 19.1008125Xu/1 lượt 19.1008125Xu/1 lượt 19.1008125Xu/1 lượt 28.1964375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 71.3xu/1 lượt
11.55Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 11.55Xu/1 lượt 17.05xu/1 lượt
14.7Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 14.7Xu/1 lượt 21.7xu/1 lượt
40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 60.45xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 7.75xu/1 lượt
14.553Xu/1 lượt 14.553Xu/1 lượt 14.553Xu/1 lượt 14.553Xu/1 lượt 21.483xu/1 lượt
21.8295Xu/1 lượt 21.8295Xu/1 lượt 21.8295Xu/1 lượt 21.8295Xu/1 lượt 32.2245xu/1 lượt
25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 25.46775Xu/1 lượt 37.59525xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 12.6Xu/1 lượt 18.6xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 85.25xu/1 lượt
88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 130.2xu/1 lượt
617.4Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 617.4Xu/1 lượt 911.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 88.2Xu/1 lượt 130.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
25.2Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 25.2Xu/1 lượt 37.2xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 63Xu/1 lượt 93xu/1 lượt
57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 57.75Xu/1 lượt 85.25xu/1 lượt
18.555075Xu/1 lượt 18.555075Xu/1 lượt 18.555075Xu/1 lượt 18.555075Xu/1 lượt 27.390825xu/1 lượt
7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 10.9026225xu/1 lượt
7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 7.3856475Xu/1 lượt 10.9026225xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 10.85xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 3661.875xu/1 lượt
2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 3661.875xu/1 lượt
2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 3661.875xu/1 lượt
2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 2480.625Xu/1 lượt 3661.875xu/1 lượt
385.875Xu/1 lượt 385.875Xu/1 lượt 385.875Xu/1 lượt 385.875Xu/1 lượt 569.625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 5512.5Xu/1 lượt 8137.5xu/1 lượt
10335.9375Xu/1 lượt 10335.9375Xu/1 lượt 10335.9375Xu/1 lượt 10335.9375Xu/1 lượt 15257.8125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
53.55Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 53.55Xu/1 lượt 79.05xu/1 lượt
70.35Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 70.35Xu/1 lượt 103.85xu/1 lượt
35.7Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 35.7Xu/1 lượt 52.7xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
29.4Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 29.4Xu/1 lượt 43.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 42Xu/1 lượt 62xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.89Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 1.89Xu/1 lượt 2.79xu/1 lượt
1.575Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 1.575Xu/1 lượt 2.325xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.825Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 6.825Xu/1 lượt 10.075xu/1 lượt
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 10.85xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 6.3Xu/1 lượt 9.3xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 10.85xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
92.4Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 92.4Xu/1 lượt 136.4xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 3.15Xu/1 lượt 4.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1260Xu/1 lượt 1860xu/1 lượt
3675Xu/1 lượt 3675Xu/1 lượt 3675Xu/1 lượt 3675Xu/1 lượt 5425xu/1 lượt
7350Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 7350Xu/1 lượt 10850xu/1 lượt
9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 13950xu/1 lượt
12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 18600xu/1 lượt
24150Xu/1 lượt 24150Xu/1 lượt 24150Xu/1 lượt 24150Xu/1 lượt 35650xu/1 lượt
52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 77500xu/1 lượt
36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 54250xu/1 lượt
36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 36750Xu/1 lượt 54250xu/1 lượt
52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 52500Xu/1 lượt 77500xu/1 lượt
8400Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 8400Xu/1 lượt 12400xu/1 lượt
12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 18600xu/1 lượt
15750Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 15750Xu/1 lượt 23250xu/1 lượt
1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 2325xu/1 lượt
1890Xu/1 lượt 1890Xu/1 lượt 1890Xu/1 lượt 1890Xu/1 lượt 2790xu/1 lượt
7875Xu/1 lượt 7875Xu/1 lượt 7875Xu/1 lượt 7875Xu/1 lượt 11625xu/1 lượt
2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 3875xu/1 lượt
315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 465xu/1 lượt
6825Xu/1 lượt 6825Xu/1 lượt 6825Xu/1 lượt 6825Xu/1 lượt 10075xu/1 lượt
2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 2625Xu/1 lượt 3875xu/1 lượt
9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 13950xu/1 lượt
12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 12600Xu/1 lượt 18600xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 7.75xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 23.25xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 16.275xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 48.825xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
18.9Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 18.9Xu/1 lượt 27.9xu/1 lượt
16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 16.8Xu/1 lượt 24.8xu/1 lượt
38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 57.35xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 38.75xu/1 lượt
19.845Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 19.845Xu/1 lượt 29.295xu/1 lượt
26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 26.25Xu/1 lượt 38.75xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 34.1xu/1 lượt
121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 179.025xu/1 lượt
93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 138.3375xu/1 lượt
110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 110.25Xu/1 lượt 162.75xu/1 lượt
90.405Xu/1 lượt 90.405Xu/1 lượt 90.405Xu/1 lượt 90.405Xu/1 lượt 133.455xu/1 lượt
55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 81.375xu/1 lượt
77.7Xu/1 lượt 77.7Xu/1 lượt 77.7Xu/1 lượt 77.7Xu/1 lượt 114.7xu/1 lượt
84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 84Xu/1 lượt 124xu/1 lượt
40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 40.95Xu/1 lượt 60.45xu/1 lượt
154.35Xu/1 lượt 154.35Xu/1 lượt 154.35Xu/1 lượt 154.35Xu/1 lượt 227.85xu/1 lượt
48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 71.3xu/1 lượt
47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 47.25Xu/1 lượt 69.75xu/1 lượt
48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 48.3Xu/1 lượt 71.3xu/1 lượt
38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 38.85Xu/1 lượt 57.35xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.02205Xu/1 lượt 0.02205Xu/1 lượt 0.02205Xu/1 lượt 0.02205Xu/1 lượt 0.03255xu/1 lượt
0.06615Xu/1 lượt 0.06615Xu/1 lượt 0.06615Xu/1 lượt 0.06615Xu/1 lượt 0.09765xu/1 lượt
0.077175Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.077175Xu/1 lượt 0.113925xu/1 lượt
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 3.255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 77.5xu/1 lượt
483Xu/1 lượt 483Xu/1 lượt 483Xu/1 lượt 483Xu/1 lượt 713xu/1 lượt
724.5Xu/1 lượt 724.5Xu/1 lượt 724.5Xu/1 lượt 724.5Xu/1 lượt 1069.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 7.35Xu/1 lượt 10.85xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 13.02xu/1 lượt
3.85875Xu/1 lượt 3.85875Xu/1 lượt 3.85875Xu/1 lượt 3.85875Xu/1 lượt 5.69625xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
7.7175Xu/1 lượt 7.7175Xu/1 lượt 7.7175Xu/1 lượt 7.7175Xu/1 lượt 11.3925xu/1 lượt
55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 81.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 34.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
57.33Xu/1 lượt 57.33Xu/1 lượt 57.33Xu/1 lượt 57.33Xu/1 lượt 84.63xu/1 lượt
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9.45Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 9.45Xu/1 lượt 13.95xu/1 lượt
6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 9.765xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 10.5Xu/1 lượt 15.5xu/1 lượt
5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 5.25Xu/1 lượt 7.75xu/1 lượt
2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 3.255xu/1 lượt
6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 9.765xu/1 lượt
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 15.75Xu/1 lượt 23.25xu/1 lượt
33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 48.825xu/1 lượt
18.7425Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 18.7425Xu/1 lượt 27.6675xu/1 lượt
24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 35.805xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
0.525Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.525Xu/1 lượt 0.775xu/1 lượt
33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 48.825xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 16.275xu/1 lượt
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 2.44125xu/1 lượt
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 105Xu/1 lượt 155xu/1 lượt
315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 465xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 3.255xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.155Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.155Xu/1 lượt 1.705xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 2.1Xu/1 lượt 3.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
28.665Xu/1 lượt 28.665Xu/1 lượt 28.665Xu/1 lượt 28.665Xu/1 lượt 42.315xu/1 lượt
30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 45.57xu/1 lượt
33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 48.825xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
302.4Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 302.4Xu/1 lượt 446.4xu/1 lượt
731.85Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 731.85Xu/1 lượt 1080.35xu/1 lượt
472.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 472.5Xu/1 lượt 697.5xu/1 lượt
132.3Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 132.3Xu/1 lượt 195.3xu/1 lượt
165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 244.125xu/1 lượt
275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 406.875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 65.1xu/1 lượt
50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 74.865xu/1 lượt
41.895Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 41.895Xu/1 lượt 61.845xu/1 lượt
44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 65.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 406.875xu/1 lượt
525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 775xu/1 lượt
315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 315Xu/1 lượt 465xu/1 lượt
136.5Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 136.5Xu/1 lượt 201.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
199.5Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 199.5Xu/1 lượt 294.5xu/1 lượt
121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 121.275Xu/1 lượt 179.025xu/1 lượt
242.55Xu/1 lượt 242.55Xu/1 lượt 242.55Xu/1 lượt 242.55Xu/1 lượt 358.05xu/1 lượt
441Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 441Xu/1 lượt 651xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 45.57xu/1 lượt
30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 30.87Xu/1 lượt 45.57xu/1 lượt
36.3825Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 36.3825Xu/1 lượt 53.7075xu/1 lượt
8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 8.82Xu/1 lượt 13.02xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.1025Xu/1 lượt 1.6275xu/1 lượt
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 24.255Xu/1 lượt 35.805xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 50.715Xu/1 lượt 74.865xu/1 lượt
37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 55.335xu/1 lượt
37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 37.485Xu/1 lượt 55.335xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.05Xu/1 lượt 1.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 73.2375xu/1 lượt
49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 73.2375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 97.65xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 32.55xu/1 lượt
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 23.1Xu/1 lượt 34.1xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 1575Xu/1 lượt 2325xu/1 lượt
420Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 420Xu/1 lượt 620xu/1 lượt
525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 525Xu/1 lượt 775xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 9450Xu/1 lượt 13950xu/1 lượt
6615Xu/1 lượt 6615Xu/1 lượt 6615Xu/1 lượt 6615Xu/1 lượt 9765xu/1 lượt
4725Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 4725Xu/1 lượt 6975xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
33.6Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 33.6Xu/1 lượt 49.6xu/1 lượt
52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 52.5Xu/1 lượt 77.5xu/1 lượt
75.6Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 75.6Xu/1 lượt 111.6xu/1 lượt
60.6375Xu/1 lượt 60.6375Xu/1 lượt 60.6375Xu/1 lượt 60.6375Xu/1 lượt 89.5125xu/1 lượt
49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 49.6125Xu/1 lượt 73.2375xu/1 lượt
44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 65.1xu/1 lượt
237.0375Xu/1 lượt 237.0375Xu/1 lượt 237.0375Xu/1 lượt 237.0375Xu/1 lượt 349.9125xu/1 lượt
209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 309.225xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
0.33075Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.33075Xu/1 lượt 0.48825xu/1 lượt
6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 9.765xu/1 lượt
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 16.275xu/1 lượt
1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 1.65375Xu/1 lượt 2.44125xu/1 lượt
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.651xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 5.5125Xu/1 lượt 8.1375xu/1 lượt
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 4.41Xu/1 lượt 6.51xu/1 lượt
3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 3.3075Xu/1 lượt 4.8825xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 11.025Xu/1 lượt 16.275xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
74.55Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 74.55Xu/1 lượt 110.05xu/1 lượt
73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 73.5Xu/1 lượt 108.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 31.5Xu/1 lượt 46.5xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 65.1xu/1 lượt
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 38.5875Xu/1 lượt 56.9625xu/1 lượt
22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 32.55xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 44.1Xu/1 lượt 65.1xu/1 lượt
33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 33.075Xu/1 lượt 48.825xu/1 lượt
27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 27.5625Xu/1 lượt 40.6875xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 21Xu/1 lượt 31xu/1 lượt
0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.651xu/1 lượt
0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.441Xu/1 lượt 0.651xu/1 lượt
0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0113925xu/1 lượt
0.055125Xu/1 lượt 0.055125Xu/1 lượt 0.055125Xu/1 lượt 0.055125Xu/1 lượt 0.081375xu/1 lượt
0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0113925xu/1 lượt
0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0077175Xu/1 lượt 0.0113925xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 22.05Xu/1 lượt 32.55xu/1 lượt
55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 81.375xu/1 lượt
16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 16.5375Xu/1 lượt 24.4125xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
0.6615Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.6615Xu/1 lượt 0.9765xu/1 lượt
2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 2.205Xu/1 lượt 3.255xu/1 lượt
6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 6.615Xu/1 lượt 9.765xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 93.7125Xu/1 lượt 138.3375xu/1 lượt
165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 165.375Xu/1 lượt 244.125xu/1 lượt
82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 122.0625xu/1 lượt
209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 309.225xu/1 lượt
55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 55.125Xu/1 lượt 81.375xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
99.225Xu/1 lượt 99.225Xu/1 lượt 99.225Xu/1 lượt 99.225Xu/1 lượt 146.475xu/1 lượt
104.7375Xu/1 lượt 104.7375Xu/1 lượt 104.7375Xu/1 lượt 104.7375Xu/1 lượt 154.6125xu/1 lượt
82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 82.6875Xu/1 lượt 122.0625xu/1 lượt
77.175Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 77.175Xu/1 lượt 113.925xu/1 lượt
66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 66.15Xu/1 lượt 97.65xu/1 lượt
209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 209.475Xu/1 lượt 309.225xu/1 lượt
KÊNH CẤP 4 CẤP 3 CẤP 2 CẤP 1 CẤP 0
220.5Xu/1 lượt 220.5Xu/1 lượt 220.5Xu/1 lượt 220.5Xu/1 lượt 325.5xu/1 lượt
275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 275.625Xu/1 lượt 406.875xu/1 lượt