TĂNG SPIN COIN MASTER
*: Hướng dẫn lấy link mời Tại đây.

ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
ID USER UID CHANNEL STATUS START RUN BUY COIN TIME NOTE ACTION
Thông tin chi tiết
*: Vui lòng kiểm tra bạn bè trong game trước khi chạy, nên để bạn bè càng thấp càng tốt. Full bạn bè sẽ không chạy được và sẽ hoàn xu.
*: Mỗi link mời có thể chạy tối đa 3 lượt mời. Mỗi tài khoản game có thể lấy được 15 link mời mỗi ngày, vượt quá số lượng trên sẽ được coi là spam và xuất hiện chữ INVITE trong link mời.
*: Mỗi tài khoản game chỉ nên chạy tối đa 45 lượt mời. Đạt đến giới hạn trên thì không nên chạy thêm.
*: Một số tài khoản game khi chạy hệ thống báo hoàn thành nhưng không nhận được thưởng là do tài khoản game hoặc thiết bị đó đã bị chặn. Hệ thống không hoàn xu trong trường hợp này vì vẫn tốn tài nguyên và đã chạy hoàn thành.
*: Thận trọng khi sử dụng link thường vì tỷ lệ bị game chặn khá cao.